Profiel van de studierichting

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten (fundamentele optie): moderne talen en wetenschappen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie en fysica (in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollab, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je oefent het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

De component moderne talen neemt een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van: 

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …)

  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …) 

  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

 

3de mtwe